top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

מותר ?! - קול קורא


אז איפה המרכז כיום ולאן אנחנו מתקדמים ?

אנו שמחים לשתף אתכם בקול קורא לכנס מותר ה-26 בנושא "מרכז ופריפריה באמנויות", שיערך בפקולטה לאמנויות, אוניברסיטה תל אביב, בימים שני-שלישי, 6 – 7 בפברואר 2017.

היחסים בין 'מרכז' ו'פריפריה' על היבטיהם השונים – חברתיים, כלכליים, פוליטיים, וכן תרבותיים ואמנותיים – נמצאים בשנים האחרונות במרכז השיח הציבורי במקומות רבים, ובישראל באופן חריף מאוד. גם המחקר, בדיסציפלינות שונות, ובהן סוציולוגיה, מדע המדינה וחקר התרבות, עסק רבות בשאלת מהותם ואופני תפקודם של 'מרכז' ו'פריפריה'. זאת נעשה בין אם תוך הדגשת מרכיבים פונקציונליים בהגדרת הפריפריה (למשל, ריחוק ממרכז גיאוגרפי), ובין אם תוך הדגשת מושג 'המרכז' ככזה המאופיין בניסיון לשליטה ולביסוס הגמוניה פוליטית, כלכלית, אידיאולוגית ותרבותית, תוך הכתבתה לקבוצות מוחלשות (פריפריה חברתית). קבוצות אלו מצדן תוארו כיכולות לנסות לאתגר ולערער את מערכת הכוח ההגמונית.

בשדה התרבות והיצירה האמנותית צוינה יכולתו של 'מרכז' גיאוגרפי, פוליטי וכלכלי, לכונן תרבות הגמונית מונופוליסטית אשר היחסים בינה לבין תרבויות אלטרנטיביות מורכבים וכוללים מרכיבים של השתלבות לעומת התנגדות ועוד. בנוסף, בתקופות שונות וביחס למרכזי יצירה שונים צוינו היחסים בין מרכז ופריפריה כמודל אפשרי לבחינת התפשטותן של מסורות אמנותיות – לדוגמא, התפשטותה של האדריכלות הגותית מאזור האיל-דה-פראנס לאזורים שונים באירופה במאה ה-12 וה-13, או תפקידן של ערים כמו פריז או ניו-יורק ביחס לאמנות המודרנית.

כנס מותר ה-26 יבקש לבחון את מושגי ה'מרכז' וה'פריפריה' – בין אם מדובר במרכז ופריפריה גיאוגרפיים, ובין אם מרכז ופריפריה תרבותיים – ולדון באופני תפקודם, תפישותיהם, והיחסים ביניהם – ככול שאלו באים לידי ביטוי והינם חלק מהליכי היצירה האמנותית במקומות שונים, בתקופות שונות ובדיסציפלינות השונות ובהן תיאטרון ומחול, קולנוע, תולדות האמנות, אדריכלות, ומוזיקולוגיה.

הנכם מוזמנים להגיש למערכת מותר הצעה להרצאה באורך של 20 דקות.

נא שלחו נושא ותמצית קצרה (300-200 מילים) עד לתאריך 10.12.2016 עבור היחידה להשתלמויות ופרויקטים , הפקולטה לאמנויות, באחת מהדרכים הבאות:

דוא"ל:arts4u@tauex.tau.ac.il

פקס: 03-6406371

דואר: היחידה להשתלמויות ופרויקטים, הפקולטה לאמנויות, בניין מקסיקו חדר 205 ב', אוניברסיטת ת"א 69978

אנא הקפידו לצרף את כל פרטי הקשר עמכם (דוא"ל, טלפון וכתובת), וקורות חיים קצרים.

bottom of page