top of page
 • Writer's pictureרעי דישון

מישהו/י אולי רוצה להקים מוזיאון ?


לא פשוט ליזום ולהקים איזשהו מוסד/פלטפורמה חדשה ולא משנה באיזה תחום (ועוד יותר כאשר מדובר בתחום של תרבות ואמנות שם המודלים הכלכליים לעיתים מאתגרים עוד יותר). היום בדיוק שמעתי על גלריה חדשה לאמנות עכשווית שעובדים על הקמתה (וכשיגיע הזמן לספר אזי נודיע גם לכם) ובסופ"ש האחרון נערך לראשונה יריד הצילום Art Fair (כאשר בשבוע שעבר דיברנו עם נטע האוזר - אחת אמניות-יזמיות שמאחוריו. במקביל בתקופה האחרונה נסגרו גם בשקט בשקט כמה וכמה גלריות בניהם ניתן לציין את גלריה קונטמפוררי (אם כבר ממולה נפתחה לפני כמה חודשים גלריה אורלי דביר, וגלריה P8 עברה מעבר לפינה - כשיש לה פתיחה של תערוכה קבוצתית חדשה ביום חמישי ה-29.12 הקרוב). החלל בקרית המלאכה של פיינברג פרוג'קסט גם הוא נסגר וגלרית הקיבוץ (ומוסדות תרבות נוספים של התנועה הקיבוצית) נמצאת בסכנה סגירה בשל צימצום משמעותי של תקציבי התרבות של התנועה הקיבוצית.


אבל בכל אופן אם אתם אולי רוצים להקים מוזיאון ושגם ישלמו לכם על זה ויהיו תקציבים נעים אזי מוזמנים לראות את הקול קורא/מכרז שעלה לפני כמה ימים (ותודה ליואב אלון שמשתף אותו איתנו) כשהדד ליין להגשת מועמדות הינו 10 לינואר - אז איך הכי טוב הייתם מייצגים את תרבות כנסת ישראל ? אז מה זה אומר להיות מנהל מוזיאון בימנו ומה אחריותו אולי אתם תוהים ? ובכן, עליו מוטלת ה"אחריות להקמתו של המוזאון לתולדות הכנסת בהתאם לחוק מוזאון הכנסת, התש"ע- 2010( להלן: החוק(, לניהולו ולהגשמת מטרותיו, כפי שמוגדרות בחוק, והכל בהתאם להנחיית מנכ''ל הכנסת )להלן: הממונה(, ובכלל זה שחזור ושימור הבניין שבו שכנה הכנסת לראשונה בירושלים )בית פרומין(; אחריות לניהול עובדי המוזאון, ובכלל זה הדרכת והנחיית עבודת הכפופים לו ופיקוח על עבודתם;

 • ייזום, גיבוש ופיתוח פרויקטים ברוח מטרות המוזאון, לרבות מופעים אור-קוליים, הרצאות, תערוכות, הקרנות ומצגי הדמיה לשחזור רוח התקופה;

 • גיבוש פעילויות חינוך, תרבות והסברה של המוזאון לקהל המבקרים ולציבור הרחב, בתיאום עם מרכז המבקרים של הכנסת;

 • אחריות להכנת תכנית עבודה של המוזאון, הבאתה לאישור הממונה ומעקב אחר ביצועה;

 • אחריות לתכנון תקציבי והכנת הצעת תקציב כוללת של המוזאון שתובא לאישור הממונה;

 • ייזום ופיתוח שיתופי פעולה עם מוזאונים ומוסדות תרבות דומים;

 • קיום קשרי עבודה שוטפים עם היחידות הרלוונטיות בכנסת;

השתתפות בישיבות המועצה המייעצת לפי הקבוע בחוק;

דיווח לממונה באופן שוטף על פעולותיו;

ביצוע פעולות נוספות על פי דרישת הממונה;

הממונה יהיה רשאי לשנות, מעת לעת, את המטלות המוטלות על העובד/ת, להוסיף עליהן או לגרוע מהן.


ואיזה תכונות צריכות להיות למנהל מוזיאון ? (ואולי גם לאוצרים ואמנים אם הם רוצים להצליח בחיים :)

 • כושר הבעה בכתב ובעל-פה ברמה גבוהה הן בשפה העברית והן בשפה האנגלית;

 • ראייה מערכתית רחבה;

 • יחסי אנוש טובים;

 • כושר ניהול וארגון;

 • יכולת ניהול משא-ומתן בדרג בכיר;

 • יכולת עבודה מול דרגים בכירים;

 • יכולת עמידה בלחצים;

 • יכולת הנעת תהליכים ועובדים;

 • יכולת תכנון וקביעת סדרי עדיפויות;

 • תודעת שירות גבוהה;

 • אמינות ויושרה;

 • הקפדה על פרטים ודיוק;

 • ייצוגיות


bottom of page