top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

קול קורא להצעות לתערוכה בביאנלה לאדריכלות בוונציה 18'


הדמיה של ההצעה לביתן שנבחר לשנת 2016 "א- אוהל, ב - ביולוגיה'' ותוכנן ע''י קבוצת אדריכלים, אוצרים ומדענים: אריאל בלונדר, נוי לזרוביץ, בניה בואר, עידו בצלת ויעל אילת ואן-אסן, הדמיה: גיא הירש

אנו שמחים לשתף אתכם קול קורא להצעות לתערוכה בביאנלה לאדריכלות בוונציה 18'

הביאנלה הבינלאומית לאדריכלות ה - 16 תתקיים בוונציה במחצית השניה של 2018. מדינת ישראל משתתפת באירוע בינלאומי חשוב זה ופונה לציבור האוצרים והאדריכלים בבקשה לקבל הצעה לתערוכה בביתן הישראלי. על ההצעה לשקף הישג אדריכלי ישראלי או ראייה חדשנית בתחום, לתת במה לאדריכל ספציפי או לתערוכת נושא ולהיות ראויה לייצג את האדריכלות הישראלית בשדה הבינלאומי. הליך הבחירה ייעשה בשני שלבים - בשלב הראשון יש להגיש הצעה אוצרותית רעיונית באמצעות טקסט שארכו עד שני עמודי 4A. לטקסט ניתן לצרף המחשה ויזואלית ראשונית בקובץ PDF. ההצעה תכלול מידע מקצועי על חברי הצוות שיכולים לממש את ההצעה כאשר אחד מהם הוא אוצר מנוסה.

ההצעות שיועלו לשלב השני יתבקשו לפרט את ההצעה ולהתאימה למבנה הביתן הישראלי בגני הביאנלה בוונציה, להגיש פרזנטציה ולכלול גם הערכה תקציבית מפורטת. קיום התערוכה וגובה התקציב שייקבע לכך נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של מדינת ישראל ומותנים באישורי התקציבים לשנת 2018 של משרד התרבות והספורט ומשרד החוץ.

מועד אחרון להגשת ההצעות הוא: יום רביעי, ה' בשבט תשע"ז, 1 לפברואר 2017.

לקבלת טופס הגשת הצעה ניתן לפנות למפיק מטעם מינהל התרבות : נוריאל שמעון, פרלוד הפקות בע"מ בדוא"ל: preludp@gmail.com או בטלפון 09-8653095 או באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט

למען הסר ספק, הגשת הצעה אינה מקנה זכות למציע להתקשר עם המשרד כדי להגשים את ההצעה או משום התחייבות כספית של המדינה. כל ההליכים לבחירת האמנים יתנהלו על פי התקנון ובכפוף להוראותיו. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו והאמור בתקנון, יקבע האמור בתקנון.

bottom of page