top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

קול קורא לפרוייקט אמן-מורה (דד-ליין 4.6)


משרד התרבות והספורט בשיתוף משרד החינוך מזמינים אמנים להגיש בקשות להשתתפות בפרויקט אמן-מורה לשנת הלימודים תשע"ח.

מתוך רצון לעודד את הקשר בין האמן למערכת החינוך והקהילה, יינתנו כמידי שנה מענקים לאמנים מצטיינים אשר יקיימו פעילות בתחום האמנות הפלסטית בבתי ספר על יסודיים במשך 8 שעות שבועיות לפחות במהלך שנת לימודים שלמה (עשרה חודשים).

מענק חודשי בגובה 4,337 שקלים כולל מע"מ (3,706.9 שקלים לפני מע"מ) יינתן החל מחודש ספטמבר 2017 ועד יוני 2018.

תמצית תנאי סף להגשת מועמדות:

  • אמנים בתחומי האמנות הפלסטית והעיצוב אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שלוש שנים לפחות.

  • עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בהוראת אמנות ובהדרכת אמנות פורמלית ובלתי פורמלית בקהילה וכן לאמנים המבקשים לפעול בבתי ספר הנמצאים בפריפריה.

  • לא יתקבל אמן שממילא משמש כמורה מן המניין במערכת החינוך.

  • לא תתקבל הצעה בחטיבה בה מתקיימים לימודי אמנות בהיקף של 5 יחידות לימוד ויותר.

  • לא יגיש מועמדותו אמן אשר השתתף בפרויקט זה בשבע השנים האחרונות קרי: תשע"א - תשע"ז.

אמנים המעוניינים להגיש בקשה לפרויקט אמן–מורה, יצרפו אישור על הסכמת בית הספר להשתתף בפרויקט זה תוך ציון היקף השעות ובצירוף תכנית עבודה לשנת הלימודים תשע"ח.

ועדת שיפוט מקצועית תבחר עד 12 אמנים מבין המועמדים, על פי מצוינות אמנותית ופעילותם כיוצרים, איכות ההצעה שיגיש כל מועמד וניסיונו.

לתקנון הפרויקט וטופס הגשת מועמדות ניתן לפנות למפיק מטעם מינהל התרבות:

נוריאל שמעון, פרלוד הפקות בע"מ בדואר האלקטרוני: prasim2017@gmail.com

או בטלפון 09-8653095

את טפסי המועמדות המלאים והחומרים הנלווים להגיש לכתובת הדואר האלקטרוני של המפיק:

prasim2017@gmail.com

תאריך אחרון להגשת מועמדות: יום ראשון י' בסיון תשע"ז, 4 ביוני 2017.

בקשות שיגיעו לאחר המועד הנקוב, בקשות לא מלאות או בקשות שיכילו חומר שאינו כנדרש, לא יכללו ברשימת המועמדים לפרויקט.

bottom of page