top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

הגשת בקשות לקבלת תמיכה במוסדות תרבות ואמנות בתקנת שימור רצף פעילות


נראה כי אחד האתגרים המרכזיים של עולם האמנות והתרבות זה נזילות - לא נזילות ורטיבות כזאת של מים אלא נזילות כספית שמאפשרת לבנות תוכניות עבודה סדירות, מודלים ברי קיימא ולהוציא אותם אל הפועל - בעל הבית והספקים השונים לא עובדים בשוטף + 30/60/90 או לא ממש מעניין אותם שהתקציבים מגיעים לעיתים בסוף השנה הקלנדרית.

-------------

אז... אוטוטו כבר חודש יוני וועדת הכספים של הכנסת עדיין לא אישרה את כל התקציבים אבל - היי, משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות, מודיע כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2017, עבור תמיכה במוסדות תרבות ואמנות בתקנת שימור רצף פעילות, בהתאם למבחנים לתמיכה בתחום זה - אז שיהיה המון בהצלחה, הדד ליין הוא ה-8.6.2017.

את הקול הקורא ואת נוסח המבחן המקורי ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט בכתובת:http://www.mcs.gov.il (פרסומים). כמו כן ניתן לקבלו אצל מר משה איצקוביץ בדואר האלקטרוני moshei@most.gov.il .

מודעת התמיכה המקורית לשנת 2017 הכוללת את כל המידע, הפרטים והתנאים הנדרשים, שחלים גם לגבי הגשת בקשות תמיכה על פי מודעה זו (בשינויים המחויבים), מופיעה באתר האינטרנט של המשרד בכתובת:www.mcs.gov.il (מידע מקצועי/תמיכות).

בקשות התמיכה יוגשו באמצעות מערכת ה"מרכב"ה" בכתובת האינטרנט:

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal.

המועד האחרון להגשת הבקשות באמצעות מערכת ה"מרכב"ה" ולהגשת טפסי בקשה מלאים ובכלל זה הדו"ח הענייני: יום חמישי, י"ד בסיוון תשע"ז, 8.6.2017.

תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות:

בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל בוועדת התמיכות.בקשות אשר יגיעו באיחור עלולות להידחות ללא דיון.

המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהם, עפ"י מבחני התמיכה הרלוונטיים, החלטות ממשלה, הוראות החשכ"ל והנחיות היועמ"ש לממשלה כפי שנקבעו או ייקבעו כדין.

החלטות ועדת התמיכות מותנות בזמינות תקציבית – התקנה אינה מתוקצבת כרגע ותתוקצב רק עם אישור הפניה התקציבית של המשרד ע"י ועדת הכספים בסכום מוערך של 2,250 אלפי ש"ח. *אין באמור בבהודעה זו כל התחייבות למתן תמיכה.

bottom of page