top of page
 • Writer's pictureAdmin

קול קורא להגשת בקשה להצטרפות למאגר מועמדים לחברי מועצת הפיס לתרבות ולאמנות


מועצת הפיס לתרבות ולאמנות (להלן: "מועצת הפיס") הוקמה במטרה לקדם ולסייע בפיתוח תחום התרבות והאמנות, הן באמצעות מתן מענקים למאות אמנים ויוצרים והן באמצעות מיזמים שמטרתם לקרב קהלים מיישובים המרוחקים מהמרכז, לעשייה אמנותית תרבותית בישראל.

במועצת הפיס חברים, בין היתר, אנשי מקצוע מתחומי האמנות השונים כשניתן לראות את מנהלי התחומים השונים בלינק הזה כשמפעל הפיס הוא אחד הגופים המרכזיים שתומכים בתרבות ואמנות עם לדוגמא תמיכה של 4.350 מליון שקלים לפרוייקטים שונים באמנות בשנת 2016 - פה אפשר להציץ בארכיון הפרוייקטים.

חברות במועצה הינה ל-3 שנים כשמפעם לפעם מסתיימת כהונת חברים ונוצר צורך במינוי חברים חדשים. לצורך מינוי חברים חדשים מתחומי האמנות, הקימה מועצת הפיס מאגר של מועמדים. המתאימים ביותר מקרב המועמדים הנכללים במאגר, עשויים להתמנות כחברים במועצת הפיס.

יובהר כי מועמדים אשר הגישו בעבר בקשה להיכלל במאגר אינם נדרשים להגיש בקשה נוספת, ובמהלך אוגוסט 2017 צפויה מועצת הפיס למנות ארבעה חברים חדשים בתחומי המוסיקה, ספרות ושירה, מחול, אמנות חזותית ואמנות בקהילה.

פנייה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

הדד ליין להגשות: 5.6.17

תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר:

רשאי להגיש בקשה להצטרף למאגר רק מבקש שמתקיימים בו כל התנאים המצטברים הבאים:

 • המבקש הוא אזרח ישראלי.

 • המבקש הוא איש מקצוע (כהגדרתו להלן) באחד או יותר מתחומי האמנות הבאים:

 • ספרות ושירה; מחול; מוסיקה; אמנות חזותית; אמנות בקהילה.

 • "איש מקצוע" לצורך סעיף זה, הינו מומחה בעל ידע מעמיק וניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות בתחומי האמנות אליהם הוא מגיש מועמדותו, אם כאמן או כאיש מקצוע, העוסק בייזום וניהול בתחום הרלוונטי.

 • המבקש בקיא ומיומן בעבודת מחשב.

תיאור תפקיד חבר מועצת הפיס:
 • נטילת חלק בגיבוש מדיניות, חזון ותוכנית עבודה שנתית של מועצת הפיס.

 • מעורבות, היכרות ובקיאות בעשייה האמנותית בשדה הרלבנטי לתחום מומחיותו של המועמד.

 • ייזום רעיונות, תוכניות ומיזמים, העולים בקנה אחד עם חזון מועצת הפיס לקידום תחומי התרבות והאמנות, וקירוב קהלים לתחומי פעילות המועצה.

 • חברי המועצה נדרשים לקריאה מעמיקה ומקצועית של תיקי הבקשות למענקים המוגשים מהציבור, בתחום בו הם מומחים. תיקי הבקשות כוללים חומרים מקצועיים, תוכניות עבודה, תקציב וכד'.

 • הכנה מוקדמת ושליטה בחומרים ובמסמכים המועברים לעיון חברי מועצת הפיס לקראת הישיבות.

 • זמינות גבוהה המאפשרת השתתפות בישיבות וועדות, מליאה, סיורים, אירועים ופעילויות של מועצת הפיס.

יודגש, כי חברי המועצה נדרשים להשתתף בכ-20 ישיבות בשנה. משך כל ישיבה הינו שעתיים לפחות.

bottom of page