top of page
  • מערכת "אמנים ישראלים"

רוצים לייעץ למשרד לפיתוח הנגב והגליל ?


אז מי ואיך מחליטים איך וכמה משאבים מפנים לטובת התרבות בפריפריה - ובכן זאת (אחת) ההזדמנויות שלך ! המשרד לפיתוח הנגב והגליל מעוניין ליצור התקשרות עם מציע/ים בעלי ניסיון מוכח לצורך מתן שירותי יעוץ בתחום התרבות על מנת לטייב ולייעל תהליכי עבודה, נתינת חוות דעת מקצועיות ומפורטות על תוכניות ופרויקטים בתחומי התרבות, לסייע למשרד בגיבוש ויישום מדיניות בתחום התרבות, פעילות מול רשויות מקומיות וגופים לפיתוח תחום התרבות וחשיפת פעילות המשרד בתחום וקבלת החלטות אודות הקצאות תקציבים והפעלת תוכניות ופרויקטים לעידוד התרבות ברשויות המקומיות ובקרב תושבי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל.


תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההתקשרות עם הזוכה בשלוש שנים נוספות, שנה בכל פעם, והכל בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה, וקיום תקציב בפועל.


תנאי סף: • המציע יהיה עצמאי, חברה פרטית או עמותה רשומה. • המציע יהיה בעל התמחות וניסיון מוכח של שנתיים לפחות בניהול ו/או בייעוץ בתחום התרבות, לשני גופים ציבוריים או בעל התמחות וניסיון מוכח של שלוש שנים לשלושה ארגוני מגזר שלישי או לשלושה מוסדות תרבות, במהלך בעשר השנים האחרונות. על המציע לצרף קורות חיים להצעה. • יובהר כי רק המציע הוא אשר ייתן את השירותים למשרד.

יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.


דד ליין 11.6.17 לינק לפרטים מלאים

bottom of page